wybory

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

Mirosław Tokarski DODANO: 2015-08-11 08:45:06

Szanowni Mieszkańcy!

 

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” organizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Gminy jak i jej celów. Konsultacje mają na celu wsparcie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Terminy i miejsce spotkań:

Spotkania konsultacyjne

Data

Godzina

Miejsce

Gmina Dobra

15.08.2015 r

12:30-14:00

Boisko sportowe w Dobrej

Gmina Nowe Warpno

15.08.2015 r

16:00-17:30

Nowe Warpno przy al. Żeglarzy i „Błękitnym Bulwarze”

Gmina Kołbaskowo

05.09.2015 r

17:00-18:30

Moczyły przy świetlicy wiejskiej

Gmina Police

29.08.2015 r

18:00-19:30

Tanowo, ul. Szczecińska 26

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018"

Krystian Lamparski DODANO: 2015-08-27 10:05:09

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI

w trybie Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz.U.Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.)

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje o rozpoczęciu w dniu 27 sierpnia 2015 r, konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018”.

 

1. Tytuł projektu:

„Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018”

 

2. Termin trwania konsultacji:

27 sierpnia 2015 r. - 11 września 2015 r.

 

3. Osoba wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Honorata Gadomska
hgadomska@nowewarpno.pl
Tel.: (91) 31-29-660
Fax: (91) 31-29-713

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub drogą elektroniczną do osoby wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
    1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
    2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

 

Projekt programu: link

czytaj więcej →

XIII Święto Leszcza - relacja

Krystian Lamparski DODANO: 2015-08-20 11:28:17

Tradycji stało się zadość. Kolejny raz tłumy odwiedziły Gminę Nowe Warpno, podczas XIII Festynu - Święto Leszcza, który rozpoczął się już w piątek (14.08) w Parku Miejskim.

czytaj więcej →

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016

Mirosław Tokarski DODANO: 2015-08-11 11:22:12

Od dnia 17.08.015 r. (poniedziałek) w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, będą udostępnione formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1 do dnia 15.09.2015 r.

Wzór wniosku udostępniony jest na stronie http://bip.nowewarpno.pl/dokumenty/2167

czytaj więcej →

Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Krystian Lamparski DODANO: 2015-08-10 10:43:50

Komunikat

z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawi wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, na podstawie art. 11 c ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 012 . poz. 1059 ze zm., dalej „Ustawa”), w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdził wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu postanowień art. 3 pkt 16d) Ustawy i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 prowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.

Komunikaty radiowe określające stopień zasilania określony dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń będą nadawane w programie 1 Polskiego Radia o godz. 7:55 i 19:55.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 1d Ustawy, w sposób powodujący, jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.56 ust.1 pkt 19 Ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega poleceń wydanych przez OSP zgodnie z art. 11d ust. 1 i 2. Ustawy.

 

Oficjalny komunikat

czytaj więcej →

Trzynaste Święto Leszcza - już wkrótce!

Dawid Mikulski DODANO: 2015-07-29 08:45:12

Tegoroczne Święto Leszcza rozpocznie się już 14 sierpnia w piątek po południu. W tym roku z pewnością nie zabraknie atrakcji, piątek spędzimy na sportowo a w sobotę odbędą się konkursy, zawody i występy sceniczne. W piątek, w Parku Miejskim Nowego Warpna powstanie boisko do piłki siatkowej plażowej, telebim i trybuny dla kibiców których już dzisiaj zapraszamy! W sobotę, 15 sierpnia będziemy bawić się na terenie zelonym przy Alei Żeglarzy.

Dalej program imprezy

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna