wybory

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczanego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie

Krystian Lamparski DODANO: 2016-01-13 15:19:06

Nowe Warpno, dnia 13.01.2016 r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Nowego Warpna

ogłasza przetarg ustny nieograniczany (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie o powierzchni użytkowej 77,17 m2 oraz część działki gruntu Nr 953/6 o powierzchni 213,36 m2 w tym pod lokalem 98,08 m2 oraz teren przy lokalu 115,28 m2, według załącznika mapowego.

Lokal składa się z dwóch oddzielnych pomieszczeń, z których jedno przeznaczone jest na prowadzenie działalności gastronomicznej a drugie usługowej, w skład pomieszczeń wchodzą:

1) sali konsumpcyjnej (38,84 m2), przygotowalni (7,12 m2), pomieszczenia socjalnego (2,38 m2), WC (3,53 m2),
2) sali sprzedaży (17,61 m2), magazynu (4,95 m2), i WC (2,74 m2) i wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewania elektrycznego sezonowego, c.w.u. z podgrzewacza elektrycznego

 

1. Przedmiotem przetargu (licytacji) będzie licytacja wysokości pierwszej miesięcznej opłaty czynszu najmu.

 

2. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, sala posiedzeń

ustalam:

a)  cenę wywoławczą w kwocie  - 2443,00 zł
b)  postąpienie w kwocie - 100,00 zł

 

3. Udział w przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne niezalegające z płatnościami na rzecz Gminy Nowe Warpno. Uczestnik przetargu winien złożyć w dniu przetargu zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Nowe Warpno (w tym jednostek organizacyjnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na rachunek Urzędu Gminy Nowe Warpno - Bank Spółdzielczy w Gryfinie Nr 90 9377 0000 0400 0512 2000 0080, najpóźniej do dnia 15.02.2016 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania ww. rachunku bankowego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej miesięcznej opłaty czynszu najmu, która jest przedmiotem przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zostanie zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia wskazania konta, na które ma być wadium uczestnika przetargu zwrócone.

 

4. Informacje dodatkowe

Warunki najmu oraz wysokość czynszu w pozostałym okresie objętym umową określa wzór umowy, z którym można się zapoznać się u osoby wyznaczonej do kontaktu. Umowa nie podlega negocjacji.

Uwaga!!! Całkowity czynsz za m-ce grudzień, styczeń, luty w każdym roku obowiązywania umowy będzie wynosił 10,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Jankowski w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1 lub telefonicznie pod numerem (91) 31-29-660.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Burmistrz Nowego Warpna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

 

Projekt umowy - zmiana 22.01.2016
Materiały dodatkowe


 

czytaj więcej →

Uwaga!

Krystian Lamparski DODANO: 2015-12-30 11:55:15

Informujemy, że od dnia 01.01.2016 r. nastąpi zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Gryfinie
Nr 40 9377 0000 0400 0512 2000 0010
Swift POLUPLPR

czytaj więcej →

Ogólnokrajowy konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Marta Kanigowska DODANO: 2016-02-05 14:26:35

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rozpoczęła się kolejna XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii: gospodarstwa indywidualne.

Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy, jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

czytaj więcej →

"Zgaś ryzyko-czadowy konkurs" II edycja

Marta Kanigowska DODANO: 2016-02-05 08:13:56

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Polickiego do udziału w II edycji konkursu pn. "Zgaś ryzyko - czadowy konkurs" organizowanym przez Powiat Policki  i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Podstawą do wzięcia w nim udziału jest nadesłanie zgłoszenia wraz z protokołem przeglądu (kopia, skan, zdjęcie) pieca, kotła grzewczego lub przeglądu /czyszczenia przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych wykonanego w terminie od 1 stycznia 2015 do 29 lutego 2016 r.

czytaj więcej →

Przekaż swój 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego

Krystian Lamparski DODANO: 2016-02-04 14:48:41

1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015*

 

Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Nr KRS

Nazwa organizacji

0000326250

Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
w Policach im. H. Dunant’a

0000224754

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”

0000102162

Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

0000161200

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

0000206385

Stowarzyszenie „Lions Club” Police

0000218397

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police

0000255565

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”

0000349297

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

0000333056

Stowarzyszenie „Razem”

0000228778

Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”

0000399978

Fundacja Edukacji Rodzinnej

 

Organizacje pożytku publicznego – organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła) na terenie Powiatu Polickiego. W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

Nr KRS

Nazwa organizacji

0000029381

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem
na Koło w Policach

0000037573

Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach

0000154454

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Koło
w Policach

* Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 zamieszczony na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [patrz: art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)].

czytaj więcej →

Odbiór skrzynek z jabłkami

Krystian Lamparski DODANO: 2016-02-02 10:25:01

Dnia 4 lutego 2016 r. na parkingu obok ratusza będą do odbioru skrzynki z jabłkami. Wszystkich chętnych zaprasza się od godziny 9:00 do wyczerpania owoców (skrzynki po 20 kg).

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o nieblokowanie parkingu w dniu przyjazdu transportu.

Dziękujemy i życzymy smacznego.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2016 roku"

Krystian Lamparski DODANO: 2016-01-29 13:39:51

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2016 roku”

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2016 roku”, Burmistrz Nowego Warpna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie ww. projektu Programu.

 

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna