Czyste Powietrze

Narodowe Święto Niepodległości

Marta Kanigowska DODANO: 2017-11-08 11:36:53

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu. Ma znaczenie szczególne, bo wiąże się z odzyskaniem wolności po 123 latach niewoli. W tym roku będziemy obchodzić 99 rocznicę tego święta.

Z okazji Święta Niepodległości w dniu 07 listopada br. w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie na sali posiedzeń o godz.10:00 zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Po odśpiewanym hymnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie oraz dzieci z Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie zaprezentowali przygotowany wraz z nauczycielami krótki występ artystyczny.

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2017-10-31 11:47:26

Informujemy, że w dniu 31.10.2017 r. (wtorek) Urząd Gminy w Nowym Warpnie będzie czynny do godz. 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej →

Oświadczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie zmiany rozkładu jazdy busów

Krystian Lamparski DODANO: 2017-10-31 11:44:58

OŚWIADCZENIE

 

W związku z licznymi zapytaniami dot. zmiany rozkładu jazdy busów firmy EVER-TRANS informuję, że zmiany dokonał właściciel firmy przewozowej na podstawie petycji mieszkańców Gminy Nowe Warpno, pod którą podpisało się kilkadziesiąt osób. Powodem dokonanej zmiany było dostosowanie rozkładu jazdy do powracających uczniów ze szkół spoza Naszej Gminy. O zmianie zadecydował również aspekt ekonomiczny.

Informuję również, że przewoźnik - Firma EVER-TRANS - dostosowywuje swój rozkład jazdy do godzin, w których jest największe zainteresowanie klientów.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

czytaj więcej →

Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2017-10-27 13:20:39

Nowe Warpno, dnia 26.10.2017 r.

BURMISTRZ NOWEGO WARPNA
OGŁASZA OTWARTY KONKURENCYJNY NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 t.j.) Burmistrz Nowego Warpna ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie od dnia 08 listopada 2017 r.

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych bądź przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wykształcenie: wyższe;
c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
e) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

b) co najmniej 12-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku;
c) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin, o nieruchomościach, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
d) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole;
e) komunikatywność, umiejętność prowadzenia rozmowy, w tym z trudnym klientem;
f) odporność na stres;
g) wysoka kultura osobista.

 

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

a) sprawy związane z planowaniem przestrzennym przewidzianych ustawą kompetencyjną,
b) sprawy dotyczące przeznaczenia terenów pod budownictwo,
c) sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
d) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
e) prowadzenie spraw obrotu gruntami,
f) ewidencja gruntów i budynków,
g) rozgraniczanie, podział i wywłaszczenie nieruchomości,
h) wykonywanie innych działań zleconych przez organy rządowe.
i) wykonywanie i przestrzeganie czynności wynikających z ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
j) kontrolowanie wykorzystywania gruntów zgodnie z przeznaczeniem rolniczym oraz decydowanie o ich wyłączeniu z produkcji rolnej,
k) sprawy regulacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej,
l) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,
m) współdziałanie z inwestorami w zakresie inwestycji w rolnictwie, 
n) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizowaniu profilaktyki weterynaryjnej, 
o) nadzór nad działalnością spółek wodnych, 
p) gospodarowanie lasami gminnymi, 
q) wykonywanie czynności wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami,
r) wykonywanie czynności związanych z ochroną gruntów rolnych,
s) regulowanie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i ich rodzin, 
t) załatwianie spraw wynikających z ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym rolników i ich rodzin,
u) regulowanie spraw związanych z własnością gospodarstw rolnych, 
v) prowadzenie dzierżaw gruntów rolnych,
w) prowadzenie rejestru umów dzierżaw na nieruchomości gminne oraz spraw związanych z ich zawieraniem,
x) prowadzenie spraw Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa określonych zawartym porozumieniem.

 

III. Wymagane dokumenty:

a) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej podpisany odręcznie;
b) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru podpisany własnoręcznie, zawierający numer telefonu kontaktowego;
c) Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
d) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
e) Opinie, referencje;
f) Oświadczenie o niekaralności;
g) Kwestionariusz osobowy;
h) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
i) Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
j) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

 

IV. Dodatkowe informacje:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno w kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami" w terminie od dnia 27.10.2017 r. do dnia 06.11.2017 r. do godz. 12:00. Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Nowe Warpno, pok nr 5, nr tel.: (91) 312 96 60 wew. 26.

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie (www.bip.nowewarpno.pl).

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w sposób wskazany w pkt 3.

6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

7. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą pracownikach samorządowych".

8. Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas nieokreślony, poprzedzony trzymiesięcznym okresem próbnym.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

10. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę w urzędzie i nie była wcześniej zatrudniona w innym urzędzie przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie podlegała służbie przygotowawczej kończącej się egzaminem.

11. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

czytaj więcej →

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Osobliwości Powiatu Polickiego”

Marta Kanigowska DODANO: 2017-10-24 13:35:46

Już teraz zapraszamy mieszkańców Powiatu Polickiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Osobliwości Powiatu Polickiego”.

Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Nadesłane fotografie oceniane będą w trzech kategoriach:

Kategoria I „Poznajemy zapomniane zabytki historyczne i sakralne oraz architekturę Powiatu Polickiego”,

Kategoria II „Osobliwości przyrodnicze Powiatu Polickiego - fauna i flora”,

Kategoria III „Wyjątkowe atrakcje turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, ludzie zajmujący ważne miejsce w lokalnych społecznościach, szczególnie tych wykonujących zawody związane z tradycją i specyfiką ziemi Powiatu Polickiego”.

czytaj więcej →

Mobilny Punkt Informacyjny

Krystian Lamparski DODANO: 2017-10-23 15:14:14

Informejemy, że w dniu 24.10.2017 r. w ramach cyklu informacyjnego w postaci Mobilnych Punktów Informacyjnych odbędzie się spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 1 (sala posiedzeń) w godz. 12:00-15:00.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna