Bal karnawałowy 2019 w Brzózkach

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-05 08:18:11

Informacja od Sołtysa Brzózek:

Owocowy Bal Karnawałowy dla Dzieci który odbył się 02.02.2019 roku w świetlicy w Brzózkach ukazał kreatywność naszych pociech i ich rodziców. Były tańce, gry, konkursy i zabawy. Jedną z atrakcji był quiz MALI GIGANCI, odpowiedzi dzieci na pytania były przeróżne, każde dziecko na jedno pytanie miało kilka odpowiedzi. Za sterami pulpitu muzycznego usiadł jednorożec, a zabawy poprowadził króliczek. W każdej grze, konkursie czy zabawie dzieci otrzymały super nagrody. Owoce , napoje i poczęstunek także przypadł dzieciom do gustu. Każde dziecko dla pozyskania witaminy C zjadło plaster cytryny i nikt się nie krzywił.

Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia w galerii po kliknięciu "Czytaj więcej"

czytaj więcej →

ODRA w woj. zachodniopomorskim!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-28 12:55:20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał komunikat nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim.
Zgodnie z danymi ZPWIS na dzień 22.01.2019 r. na terenie województwa odnotowano 33 przypadki podejrzeń zachorowań na odrę, z czego 30 na terenie miasta Szczecin, 1 na terenie miasta Świnoujście, 1 na terenie powiatu polickiego oraz 1 na terenie powiatu kamieńskiego.

Odra jest to ostra wirusowa choroba zakaźna.
Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Chory zaraża nawet na 4 dni przed wystąpieniem u niego objawów.
Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej chorego.
Objawy choroby pojawiają się późno, około 10-12 dni od momentu zakażenia. Na 2-4 dni przed wystąpieniem charakterystycznych objawów, pojawia się gorączka, złe samopoczucie, zapalenie spojówek, katar i kaszel. Wraz z rozwojem choroby temperatura wzrasta do 39-40°C, w ustach tworzą się białe wykwity otoczone czerwoną linią, a następnie pojawia się czerwona wysypka, stopniowo zlewająca się w plamy, obejmująca głowę oraz ciało osoby chorej.
Nie leczona, bądź źle zdiagnozowana choroba prowadzi do powstania niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań. Dotyczy to głównie dzieci do ukończenia 5 r.ż. oraz osób z obniżoną odpornością. Do najczęstszych powikłań należy zapalenie ucha środkowego, biegunka, zapalenie płuc, ostre zapalenie mózgu, zaburzenia wzroku, podostre stwardniające zapalenie mózgu.
Wg danych epidemiologicznych co 4 osoba chora na odrę wymaga hospitalizacji a 1 na 1000 umiera.

Odra zawlekana jest do naszego kraju głównie z krajów wschodnich. Centrum Zdrowia Publicznego na Ukrainie podało, że w 2018 r. odnotowano 54 481 zachorowań na odrę. Zachorowały 20 204 osoby dorosłe i 34 277 dzieci.

Na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione. Rosnąca liczba zachorowań na odrę wiąże się ze zwiększaniem się liczby rodziców, którzy uchylają się od obowiązku szczepienia swoich dzieci.

Szczepienie przeciw odrze wprowadzono w Polsce w 1975 r. Przed wprowadzeniem szczepień chorowało rocznie od 70 tys. do 130 tys. osób rocznie. Osoby, które w dzieciństwie chorowały na odrę mają wytworzona odporność i nie zachorują na nią drugi raz.

Szczepionka przeciw odrze (MMR) występuje w postaci skojarzonej, jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce. W jej skład wchodzą żywe, osłabione wirusy. Jest to szczepienie obowiązkowe.
Zgodnie z kalendarzem szczepień na rok 2019, szczepionkę podaje się dzieciom w dwóch dawkach - między 13-14 miesiącem życia oraz w 6 r.ż. Ocenia się, że skuteczność szczepionki, po podaniu dwóch dawek, wynosi 98-99%.

Szczepionka przeciw odrze jest szczepionką bezpieczną, rzadko pojawiają się odczyny poszczepienne (u dzieci mogą pojawić się: łagodne powiększenie węzłów chłonnych, podwyższona temperatura i wysypka, u dorosłych dodatkowo bóle stawów). Badania wykluczają związek szczepionki przeciw odrze z występowaniem autyzmu.

Osoby dorosłe, które nie posiadają wiedzy, czy chorowały na odrę lub były zaszczepione mogą zaszczepić się w każdym momencie życia. Koszty szczepionki pokrywa się wówczas we własnym zakresie.

Apeluje się do mieszkańców powiatu polickiego o przestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych dzieci. Należy sprawdzić książeczkę zdrowia dziecka i upewnić się, czy szczepienia są realizowane zgodnie z kalendarzem.
Więcej informacji na temat szczepień udzielają lekarze rodzinni oraz pielęgniarki.

 

Zachęca się do odwiedzenia stron Internetowych

czytaj więcej →

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-28 12:04:13

Burmistrz Nowego Warpna
ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. 1260 ze zm.) Burmistrz Nowego Warpna ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a, 72-022 Nowe Warpno, tel. (91) 3129641.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego i wymiaru czasu pracy:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - pełny etat.

 

3. Wymagania niezbędne (formalne) wobec kandydata:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 6. znajomość przepisów  w zakresie:
 7. finansów publicznych,
 8. zamówień publicznych,
 9. regulujących zagadnienia  związane z przedmiotem działania zakładu,
 10. posiada umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
 11. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy zespołowej wykształcenie  preferowane- kierunek: zarzadzanie zasobami ludzkimi,  
 • zdolności organizacyjne i menedżerskie,
 • kreatywność,     
 • umiejętność analizy sprawy i dokonania jej oceny,
 • kultura osobista,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność, punktualność,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie  kierowania zespołem –minimum 3 lata,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

4. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

 • kierowanie bieżącą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz,
 • organizowanie pracy oraz rozliczanie  wykonania zadań,
 • pełnienie funkcji pracodawcy, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, prowadzenie polityki kadrowej Zakładu
 • prawidłowe gospodarowanie majątkiem Zakładu w porozumieniu z Burmistrzem,
 • ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • przestrzeganie zasad gospodarki finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad realizacją zadań Zakładu określonych w Statucie Zakładu.

Informacja o warunkach pracy:

Pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Umowa o pracę zawierana będzie w trybie oraz na zasadach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy. Miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 47a, praca przy monitorze przeciętnie powyżej 4 godzin dziennie. Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na trzy miesięczny okres próbny i zostanie zawarty z dniem 1 marca 2019 r. Po okresie próbnym przewiduje się zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem pracy zawodowej, wraz z kopiami dokumentów, potwierdzających informację o przebiegu pracy zawodowej,
 2. kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Warpno: https://bip.nowewarpno.pl),
 3. kopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach oraz innych dokumentów, które mogą mieć znacznie przy rozpatrywaniu oferty,
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. list motywacyjny,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze.

 

6. Składanie ofert:

 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNLANEJ W NOWYM WARPNIE” w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno, tel. (91) 3129660, koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę.
 • termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:00
 • konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Nowego Warpna.
 • komisja rozpatrzy złożone oferty pod względem spełniania wymagań formalnych w dniu 08.02.2019 godzina 13:00
 • rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z udziałem Burmistrza Nowego Warpna, których oferty spełniają wymogi formalne odbędą się niezwłocznie w terminach wyznaczonych przez Ogłaszającego Konkurs, przekazanych zainteresowanym drogą telefoniczną. Informacje o kandydatach, którzy się zgłosili do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym, wszelkie oryginalne dokumenty złożone przez kandydatów zostaną na ich wniosek zwrócone z pozostawieniem w Urzędzie kserokopii. Urząd Gminy nie zawraca dokumentów aplikacyjnych będącymi kopiami, pozostaną one w urzędzie, jako dokumentacja przeprowadzonego konkursu.

 

7. Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych kandydata:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Burmistrz Nowego Warpna
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinpektor.pl,
  Telefon: 608 442 652
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru i zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania),
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Nowe Warpno, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIA

czytaj więcej →

Informacja dot. szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-24 13:48:41

Informujemy, że Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie realizuje projekt 2.1 Tworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Skierowany on jest do gmin poniżej 5 tys. mieszkańców.

 

Projekt polega na 5 dniowym szkoleniu (sobota/ niedziela, sobota/ niedziela i sobota - łącznie 5 dni, od godziny 9.00 do 15.45. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni przy ul. Monte Casino w Szczecinie.

W ramach projektu są realizowane szkolenia w zakresie:

 • Przygotowanie biznesplanu
 • Finansowe aspekty funkcjonowania instytucji
 • Współpraca publiczno-prawna
 • Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3
 • Zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun
 • Polityka ochrony dzieci w żłobku
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom
 • Organizacja żywienia dzieci w żłobku

Zapewniony jest: zwrot kosztów dojazdu do Szczecina, zakwaterowanie z soboty na niedzielę w nowym hotelu VULKAN w Szczecinie ze pysznym śniadaniem, obiad na szkoleniu, napoje, ciastka oraz podwieczorek dostarczony z Restauracji Szczecin, materiały dydaktyczne w tym podręczniki w zakresie opieki nad dziećmi oraz z przedsiębiorczości - 3 szt. na osobę, teczka, notes, długopis oraz pendrive dla każdego.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie na wzorze MEN. Udział jest całkowicie bezpłatny.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Link do strony TWP gdzie opisany jest projekt:
https://www.twp.szczecin.pl/projekty/dzialanie-2-1-tworzenie-i-prowadzenie-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

czytaj więcej →

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach cyfrowych "Ja w Internecie" dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-22 13:47:10

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania puli wolnych miejsc. Zachęcamy do zgłaszania się.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu jest ukończenie 25 roku życia w dniu przystąpienia do projektu oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Szkolenia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie!

Szkolenia będą dostosowane do stopnia wiedzy uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy będą wypełniali test kompetencji cyfrowych, a na zakończenie projektu ankietę ewaluacyjną.

Uczestniczka/uczestnik szkolenia może brać udział tylko w jednym module tematycznym.

Szkolenia z każdego modułu obejmują 12 godzin – dwudniowe szkolenia po 6 godzin lub trzydniowe po 4 godziny.

Zapewniamy:

 • poczęstunek oraz napoje w czasie szkoleń,
 • przystępną wiedzę dla uczestnika szkoleń z poszczególnych modułów.

 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Szkoły Podstawowejw Nowym Warpnie - sekretariat

Więcej informacji o szkoleniu:
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie
Plac Zwycięstwa 6
72-022 Nowe Warpno
Tel. 91 312-96-51

REGULAMIN REKRUTACJI

 

TEMATY SZKOLEŃ do wyboru:

Rodzic w Internecie

Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

 

Mój biznes w sieci

Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

 

Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Kultura w sieci (4 grup szkoleniowych)

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warnołęce w dniu 16 lutego 2019 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 15:55:31

OGŁOSZENIE

 

Dnia 16 lutego 2019 roku o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, na którym zostanie wybrana Rada Sołecka i Sołtys.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum, w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania w dniu Warnołęka 16.02019 r. godzina 16.15, a następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 8. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków.
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 15:49:31

OGŁOSZENIE

 

Dnia 09 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, na którym zostanie wybrana Rada Sołecka i Sołtys.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum, w przypadku  braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania w dniu Brzózki   09.02019 r. godzina 17.15, a następnie  przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów  na Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 8. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków.
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków  Rady Sołeckiej.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna