Wybory Prezydenta RP 2020

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-26 10:17:08

Wybory Prezydenta RP 2020

Już w najbliższą niedzielę – 28.06.2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP.

Jest to czas, kiedy w demokratyczny sposób każdy obywatel ma możliwość wpływu na określenie kierunków rozwoju naszego kraju oraz również tego oraz jakie wartości będą przestrzegane. Istotą demokracji jest, aby w niej uczestniczyć. Im większy udział społeczeństwa w procesach demokratycznych, tym większa szansa na jego rozwój i na organizację kontroli społecznej nad zachodzącymi procesami.

Dodatkowym czynnikiem motywującym do oddania głosu jest możliwość sfinansowania zakupu wozu strażackiego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednego z Naszych OSP w ramach "Bitwy o wozy". Inicjatywa dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców, a warunkiem otrzymania środków finansowych jest osiągnięcie najwyższej frekwencji w województwie.

Bitwa o wozy

Wybory te również są szczególne ze względu na panującą pandemie COVID-19. Dlatego też dla bezpieczeństwa wszystkich apelujemy o stosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego. W lokalu wyborczym obowiązuje zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m. Zaleca się ponadto używanie własnych rękawiczek jednorazowych oraz używanie własnego długopisu. Lokale wyborcze będą również na bieżąco dezynfekowane oraz wietrzone.

Głosujmy bezpiecznie

Na terenie Gminy Nowe Warpno utworzone zostały dwie obwodowe komisje wyborcze:

 • nr 1 w Nowym Warpnie – z siedzibą w Urzędzie Gminy,
 • nr 2 w Brzózkach – z siedzibą w świetlicy w Brzózkach,

które będą czynne w godz. 07:00-21:00 (komisje prace rozpoczynają od godz. 06:00). Oba lokale są przystosowane do dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Wspólnie zadecydujmy o naszej przyszłości!
czytaj więcej →

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-26 08:42:34

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2020 r. Obwodowe Komisje Wyborcze:
 • nr 1 w Nowym Warpnie z siedzibą w Urzędzie Gminy, Pl. Zwycięstwa 1
 • nr 2 w Brzózkach z siedzibą w Świetlicy, Brzózki 26a
 rozpoczynają pracę o godz. 6:00.

 

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W GODZINACH 7:00 - 21:00

czytaj więcej →

Informacja o transporcie na zakończenie roku szkolnego

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-25 12:58:23

Informujemy, że jutro (26.05.2020 r.) na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 będzie podstawiony dla uczniów autobus szkolny:

 • wyjazd z Brzózek o godz. 7:20

 • wyjazd z Nowego Warpna o godz. 11:00

czytaj więcej →

Nowy rozkład jazdy busa EVER-TRANS w pełnym wymiarze

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-24 15:14:24

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami i informacjami publikujemy nowy rozkład jazdy busa EVER-TRANS, kursujący w pełnym wymiarze. Rozkład będzie obowiązywać od 01.07.2020 r.

WERSJA PDF ROZKŁADU

czytaj więcej →

Jednostki OSP z dofinansowaniem z Programu "Społecznik na Ratunek"

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-18 09:34:40

Plakat Społecznik

Z przyjemnością informujemy, że OSP Nowe Warpno oraz OSP Brzózki otrzymały dofinansowanie z tegorocznego naboru specjalnego w ramach programu "Społecznik na Ratunek". Przekazane środki zostaną wykorzystane przez jednostki do walki z COVID-19 w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Lista naboru do Programu Społecznik na Ratunek

Oba projekty są na chwilę obecną jedynymi z Subregionu A (Miasto Szczecin, powiat policki). Zachęcamy pozostałe organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie z ww. programu. Nabór wniosków trwa do wyczerpania puli środków.

czytaj więcej →

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-15 11:38:37

Plakat Powszechny Spis Rolny 2020

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Nowego Warpna
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Burmistrz Nowego Warpna

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Nowe Warpno.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca RODO wraz z treścią informacji (zał. 3).
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.
  Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno.
 9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Halina Utrata, tel. 91 312 96 60 wew. 26.

ZGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna