Szkolenia z projektu "Ja w internecie"

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-25 15:02:38
W  dniach od 28 stycznia do 10 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie odbyły się szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dodatkowe umiejętności zdobyło 60 osób. Mieszkańcy mieli do wyboru 6 modułów, każdy z nich dotyczył odrębnej tematyki: 

 • Rodzic w internecie - uczestnicy poznali źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczyli się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling.
 • Moje finanse i transakcje w sieci – uczestnicy nauczyli się załatwiać swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu (zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki)
 • Kultura w sieci – uczestnicy dowiedzieli się jak bezpiecznie, w legalnych źródłach szukać filmów, muzyki, spektakli, książek, zdjęć i innych treści dostępnych w internecie.
 • Działam w sieciach społecznościowych przeznaczone było dla osób, które chciały nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.). Uczestnicy w trakcie szkolenia nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości, współdziałanie z innymi użytkownikami internetu, dzielenie się swoją twórczością oraz korzystanie z twórczości innych zgodnie z prawem.
 • Tworzę własną stronę internetową  - uczestnicy nauczyli się jak zakładać i prowadzić własną stronę internetową i bloga, a także jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem ePUAP i profilu zaufanego.
 • Mój biznes w sieci – przeznaczone dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą albo przygotowują się do otwarcia własnego biznesu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział w szkoleniach!

czytaj więcej →

Forum Zalewu Szczecińskiego

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-25 08:44:15
W dniu 21.02.2019 r. w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach odbyła się konferencja "Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu" zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy i Centrum Kultury Lokalnej w Stepnicy.

Konferencja była dedykowana dla samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z gmin położonych wokół Zalewu Szczecińskiego. Zaprezentowano realizowane projekty, głównie powiązane z wykorzystaniem bogactwa przyrodniczego regionu, możliwości działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w pełnej zgodzie z zachowaniem ochrony obszarów objętych Naturą 2000. Przedstawiono również możliwości pozyskiwania środków z Programów Interreg oraz projektów „Południowego Bałtyku”.

W drugiej części spotkania dyskutowano nad inicjatywą powołania Forum Zalewu Szczecińskiego jako płaszczyzny współpracy na rzecz wspólnych działań ukierunkowanych na wykorzystanie walorów regionu, wzajemnego sąsiedztwa do integracji społeczności lokalnych, wspólnego pozyskiwania środków i współuczestnictwa w projektach. Pomysł ten spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wszystkich uczestników spotkania. Podkreślano wagę wspólnych inicjatyw jako dużo większą szansę na odniesienie sukcesu. Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkanie Forum odbędzie się w ostatnim tygodniu marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy. Wówczas będzie można przedstawić pomysły na realizację projektów, uzgodnić partnerstwo, omówić możliwości współdziałania.

czytaj więcej →

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie połączone ze stanowiskiem bibliotekarza

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-20 21:11:39

Informujemy, że Burmistrz Nowego Warpna ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie połączone ze stanowiskiem bibliotekarza.

Szczegóły dot. naboru na stronie BIP Gminy Nowe Warpno: https://bip.nowewarpno.pl/dokumenty/6354

czytaj więcej →

Informacja Burmistrza Nowego Warpna o wynikach wyborów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Warnołęka

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-18 14:24:43

Nowe Warpno, dn. 18.02.2019 r.

INFORMACJA

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje, iż dnia 16 lutego 2019 roku odbyły się wybory sołtysa oraz członków do Rady Sołeckiej sołectwa Warnołeka.

Na sołtysa wsi Warnołęka została wybrany Pan Józef Ławniczak.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

 1. Mariusz Wiśniewski
 2. Aneta Wiśniewska
 3. Marika Adamczewska
 4. Łukasz Szwebel

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Spotkanie dla rolników z terenu powiatu z KOWR OT w Szczecinie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-14 08:48:28

Szanowni Państwo,

Dyrekcja oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, zapraszają rolników z terenu 10 powiatów województwa Zachodniopomorskiego na spotkania.

Spotkania dla wszystkich zainteresowanych rolników będą dotyczyły „Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie”

czytaj więcej →

Informacja Burmistrza Nowego Warpna o wynikach wyborów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Brzózki

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-11 10:24:53

Nowe Warpno, dn. 11.02.2019 r.

INFORMACJA

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje, iż dnia 9 lutego 2019 roku odbyły się wybory sołtysa oraz członków do Rady Sołeckiej sołectwa Brzózki.

Na sołtysa wsi Brzózki została wybrany Pan Tomasz Andrzejewski.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

 1. Jakub Wierchowicz
 2. Natalia Matuła-Żurawska
 3. Joanna Gujska
 4. Alicja Zaczkowska
 5. Andrzej Bielicki
 6. Zuzana Różańska

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-06 15:41:25

Nowe Warpno, dnia 06.02.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWE WARPNO NA LATA 2018-2021 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2022 - 2025.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w dniach od 06 lutego 2019 roku do 27 lutego 2019 roku  odbędą się konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025. Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia do celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla polityka ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1376), oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025” powinien być spójny z strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie województwa, powiatu,  ale też z programami wyższego rzędu. Kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostały przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego”  i w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Polickiego”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią w/w „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno  na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” w siedzibie tut. Urzędu. 

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 06 lutego 2019 roku do 27 lutego 2019 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Nowego Warpna.

Zgodnie z art. 40. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

Wnioski do uwzględnienia w Projekcie Programu należy składać na miejscu, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 27 lutego 2019 r., na adres:

Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
Adres email: urzad@nowewarpno.pl

W godzinach urzędowania:

 • poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
 • pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

oraz na stronie Urzędu Gminy Nowe Warpno  (https://www.nowewarpno.pl/) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.nowewarpno.pl/).

 

PROJEKT PROGRAMU

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna