Regulamin Rady Rodziców

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-27 09:38:27

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie.

II.ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 5. Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.

III.KOMPETENCJE RADY RODZCÓW

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  • programu wychowawczego przedszkola
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Jeżeli Rada Rody w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego przez dyrektora przedszkola.
 5. Opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych.
 6. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podpisywania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

IV.TRYB POWOŁANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.
 3. Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się  w drodze tajnych wyborów dwóch przedstawicieli oddziału do Rady Rodziców przedszkola.
 4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.
 7. Wybory przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
 8. Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:
  • przygotowanie kart do głosowania
  • powołanie komisji skrutacyjnej
  • sporządzenie protokołu z wyniku wyboru do Rady Rodziców.
 9. Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców.
  • rozdanie kart do głosowania; na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko  swojego kandydata mającego reprezentować rodziców z danego oddziału w Radzie Rodziców
  • nadzorowanie przebiegu głosowania
  • policzenie głosów na kartach do głosowania
  • podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.
 10. Za wybranych do Rady Rodziców uważa się dwóch pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 11. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych poprzez kandydatów przeprowadza się kolejną turę wyborów.
 12. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców
  • odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

V.SKŁAD I TRYB POWOŁANIA ZARZĄDU RADY RODZICÓW

 1. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, skarbnika, komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 2 członków Rady Rodziców.
 2. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 3. Osoby wymienione w pkt. I wybrane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.
 4. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
 5. Rodziców w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Rady Rodziców przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym

 6. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów Rady Rodziców.
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur
  • przeprowadzenie głosowania
  • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 7. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie rady Rodziców obecni na zebraniu.
 8. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 9. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 10. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów ? o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura wyborów.
 11. Przewodniczący przyjmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców.
 12. Kandydaci na skarbnika i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 13. Wybór skarbnika i komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
 14. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów  w związku z uzyskaniem równej ilości głosów ? o wyborze skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura wyborów.

VI. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO

 • Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 • Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji panu pracy
 • Opracowanie kwartalnego harmonogramu dyżurów członków Rady Rodziców przy pobieraniu składek na fundusz Rady Rodziców
 • Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców
 • Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców
 • Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczącą działalności przedszkola.

ZADANIA SKARBNIKA:

 • Opracowania preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny ?Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców
 • Prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”
 • Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców

VII. ZASDY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, z darowizn.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

Rada Rodziców:

Przewodnicząca:
Alicja Bartol

Członkowie:
1. Honorata Gadomska
2. Wioletta Kłosińska
3. Romana Makowska

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna